Guia estudiant grau professional 2017-18

Tornar a l'índex

NORMATIVA ACADÈMICA

 

INTRODUCCIÓ

L'equip directiu del Conservatori Municipal de Música de Barcelona posa aquest document a l'abast dels professors i alumnes del Centre, esperant donar resposta a les preguntes que puguin sorgir dels temes no desenvolupats als decrets que fan referència als ensenyaments professionals de música. És un document obert que es revisarà anualment si la diversitat de situacions així ho demana.

La normativa base es fonamenta en el Decret 25/2008 del 29 de gener, en el que s’estableix l’ordenació curricular dels ensenyaments de música de grau professional i se’n regula la prova d’accés.
El marc legal que regula el procés d’admissió de l’alumnat al centre queda fixat en el Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics, i en les seves corresponents resolucions i instruccions de caràcter anual en les que s’aproven les normes de preinscripció i matrícula.

1.- MATRICULA

1.1.- L’alumnat es matricularà de totes les assignatures del curs al que s’inscriu.
1.2.- Una assignatura no cursada figurarà com a suspesa a l’expedient.
1.3.- L’alumnat s’ha de matricular del nombre d’optatives següent:
Especialitats de totes les àrees menys cant: l’alumne ha d’haver cursat al finalitzar el grau 7 assignatures optatives:

de 1r a 4t curs: l’alumnat al finalitzar el 4t curs ha de tenir superades 3 assignatures optatives. L’alumnat es podrà matricular d’un màxim d’una assignatura per curs, però s’admetrà la matrícula de dues en un sol curs si una d’elles és un segon instrument o cor optatiu
a 5è curs: 2 optatives
a 6è curs: 2 optatives

Especialitat de cant: l’alumne ha d’haver cursat al finalitzar el grau 8 assignatures optatives:
de 1r a 3r curs: l’alumnat al finalitzar el 3r curs ha detenir superades 3 assignatures optatives. L’alumnat es podrà matricular d’un màxim d’una assignatura per curs, però s’admetrà la matrícula de dues en un sol curs si una d’elles és un segon instrument o cor optatiu.
a 4t curs: 1 optativa
a 5è curs: 2 optatives
a 6è curs: 2 optatives

2.- PERMANÈNCIA EN EL GRAU PROFESSIONAL

El límit de permanència al grau professional és:

- vuit anys per a qui accedeix a primer curs
- set anys per a qui accedeix a segon curs
- sis anys per a qui accedeix a tercer curs
- cinc anys per a qui accedeix a quart curs
- quatre anys per a qui accedeix a cinquè curs
- tres anys per a qui accedeix a sisè curs

No es podrà romandre més de dos anys al mateix curs, excepte en el cas de sisè (art. 12.1 del Decret 25/2008).

3.- ASSIGNATURES OPTATIVES

3.1.- El centre, seguint el criteri d’autonomia que marca la LOE, ha fet el desplegament de les assignatures optatives al llarg de tot el grau.
La programació d’assignatures optatives per part dels centres és potestativa pel que fa als cursos primer i segon, i és obligatòria als cursos tercer, quart, cinquè i sisè. El nombre d’hores destinat cada curs a les assignatures optatives es distribuirà de forma creixent al llarg d’aquests ensenyaments
.(art. 4, c.3 del Decret 25/2008).
3.2.- Cal complir amb la suma total de nombre d’hores d’assignatures optatives que ve marcat pel decret segons l’especialitat que es cursi. Excepte en l’especialitat de cant que són 240 hores (8 assignatures) en la resta d’especialitats són 210 hores (7 assignatures).
3.3.- No es pot canviar d'optativa una vegada iniciat el curs a no ser que hi hagi una proposta justificada des del grup docent que conforma la junta d'avaluació, i a proposta del tutor, a secretària acadèmica, abans de finalitzar els dos primers mesos del curs.
3.4.- Cant coral:
3.4.1.- El cant coral es pot escollir com assignatura optativa en aquelles especialitats en que no és obligatori,i en aquelles en que és obligatori una vegada s’hagi cursat com a tal.
3.4.2.- Quan es cursi com assignatura obligada no es computarà com a optativa.
3.5.-Si es repeteix curs només es podran cursar aquelles assignatures optatives que s’hagin suspès.
3.6.- Les assignatures optatives de 30 h que es cursen en dos cursos acadèmics (15 h per curs) són les que corresponen a segon instrument o piano complementari.
3.7.- L’alumnat que accedeix a 6è curs a través de la prova d’accés haurà de cursar l’assignatura optativa d’Història de la música.

4.- ASSIGNATURES PENDENTS I PROMOCIÓ DE CURS

Alumne amb 3 assignatures suspeses al juny:

Amb tres assignatures suspeses al juny l’alumnat no podrà promocionar de curs ni tenir opció a fer les proves extraordinàries de setembre i haurà de repetir-lo (art. 11.1 del Decret 25/2008).

Promoció de curs:

Un alumne/a promociona de curs amb un màxim de dues assignatures suspeses. Quan l’alumne/a promociona amb dues assignatures suspeses del curs anterior, queda automàticament matriculat del curs immediatament superior, i les assignatures suspeses del curs anterior figuraran com assignatures pendents. En el cas de que l’assignatures suspeses siguin:

Comunes:
- llenguatge musical
- harmonia
- instrument

 

Especialitat:
- acompanyament
- llengües estrangeres aplicades al cant
- interpretació i escena
- cambra

Optatives:
Història de la música: hi haurà una convocatòria extraordinària de prova de nivell per a la recuperació (a l'inici del curs següent)

Si l’assignatura suspesa és de pràctica instrumental o vocal conjunta (cor, cambra o conjunt instrumental), es facilitarà tornar a cursar l’assignatura durant tot el curs, o el temps que la comissió avaluadora consideri oportú. La comissió d’avaluació també podrà considerar la superació de l’assignatura, en el cas que tingui continuïtat, si es supera l’assignatura vinculada del curs següent i hi ha un informe favorable de la junta d’avaluació amb el vist i plau de la Direcció del centre, tenint en compte que l’alumne/a hagi complert les hores assignades a la matèria.

Si l’assignatura suspesa és una assignatura optativa de lliure elecció per part de l’alumne/a, la comissió d’avaluació proposarà a la Secretaria acadèmica la conveniència o no de recuperar la mateixa assignatura o de recuperar les hores corresponents cursant-ne una altra.

L’alumnat que no recuperi l’assignatura pendent a les proves extraordinàries d’inci del curs següent, en les assignatures grupals que tenen continuïtat al curs següent, estarà obligat a assistir a les classes de l’assignatura pendent fins que la superi o fins que el professorat de la matèria consideri una altra opció. Cal que el tutor/a que en fa el seguiment ho comuniqui a la secretària acadèmica.

5.- REPETICIÓ DE CURS

Un alumne/a repetirà curs si ha suspès tres o més assignatures a la convocatòria de juny.
El centre pot eximir l’alumnat de cursar aquelles assignatures que ja ha aprovat si aquest ho sol·licita.
En cas de repetir les assignatures aprovades, es tornaran a avaluar.
L’alumnat de 6è curs amb un màxim de dues assignatures pendents podrà optar per matricular-se només d’aquestes assignatures (matrícula parcial).

6.- BAIXA DEL CENTRE

Baixa en el centre es pot produir per:

Anul.lació de la matrícula:
Es la baixa del centre en qualsevol moment del curs per voluntat pròpia. En aquest cas l’alumne/a, pare/mare o tutor/a ho comunicarà per escrit.
No comporta reserva de plaça pel curs següent.

Suspensió de matrícula:
Un alumne pot sol.licitar, per qualsevol de les causes que s’indiquen a continuació, la suspensió de la seva matrícula, per escrit i per una sola vegada al Director del centre.
Són causes suficients, generadores d’una absència prolongada de classe i si es justifiquen documentalment, les que s’indiquen a continuació:
- 1.- malaltia o accident greu de l’alumne o familiars.
- 2.- circumstàncies familiars greus.
- 3.- alumnat que es troba en la franja d’edat idònia per cursar el grau professional de música (12 a 18 anys) i que vol realitzar un curs d’ESO o batxillerat fora de Catalunya o a l’estranger.
En els supòsits anteriors d’acceptació de la suspensió a la matrícula, l'alumne afectat conserva el dret de reserva de plaça per al curs següent (centres públics i centres privats sostinguts amb fons públics), i no comptabilitzen les convocatòries a efectes de la permanència al grau professional.

A l’expedient acadèmic quedarà constància de la situació de baixa que s’hagi produit (anul.lació o suspensió), i pel que fa a les avaluacions parcials del curs, hi constaran les qualificacions que s’hagin obtingut fins al moment de la baixa o suspensió.
Les qualificacions finals restaran en blanc.

Gestió de les baixes de matrícula i adjudicació de places vacants:
Un cop rebuda la comunicació de baixa, s’ofertarà la plaça al primer alumne de la llista de proves d’accés del mateix instrument, que va quedar sense plaça. En cas de no interessar-li es contactarà amb el següent de la llista . Una vegada tots els candidats aprovats de les proves d’accés hagin obtingut plaça, i si encara resten vacants, es podran assignar als sol.licitants provinents de trasllats d’expedient. Només en el cas de que quedi lliure, es podrà ofertar a un candidat que cursi una segona especialitat.
Així doncs, s’apunta l’ordre per l’adjudicació de places, segons instruccions del Departament d’Ensenyament:
L’adjudicació de les places que s’oferten es farà, per a cada especialitat, d’acord amb l’ordre:

a) Els aspirants que hagin superat la prova d’accés en el mateix centre on volen cursar els ensenyaments, ordenats per la qualificació de la prova d’accés.
b) Alumnes que s’han traslladat de centre i que no han accedit a les places reservades (de 2n a 6è).
c) Alumnes del mateix centre que canvien d’especialitat.
d) Els aspirants que hagin superat la prova d’accés en altres centres, ordenats per la qualificació de la prova d’accés.
e) Alumnes que volen cursar una segona especialitat al centre.
f) Alumnes que hagin superat la prova d’accés a més d’una especialitat, i que ja han obtingut plaça en altres especialitats.
g) Alumnes que tornen al centre després d’un temps d’absència de matrícula i que tenen aprovada almenys una assignatura del grau professional.

7.- RESERVA DE PLAÇA

Es poden produir les següents situacions:

Reserva per suspensió de matrícula:
Veure punt 6
Reserva de plaça prèvia a la matrícula:
En el suposìt que l’alumne tingui previst abans del periode de matricula (finals juny, principis de juliol) del curs que finalitza, no matricular-se al centre i sempre i solament per un dels supòsits 1, 2 o 3 especificats a l’apartat 6, cal que sol.liciti a la Direcció del centre, per escrit i per una sola vegada, la reserva de plaça pel curs següent. En aquest cas no ha de formalitzar la sol.licitud de matrícula.
Reserva de places per trasllats:
De segon a sisè curs, abans de fer pública l’oferta de places de cada curs i especialitat, cada centre farà una reserva del 10% de les places vacants d’acord amb el següent procediment:
1- Es determina el nombre de places vacants de cada curs, un cop deduïdes les places cobertes per promoció o repetició de curs.
2- S’aplica el percentatge de reserva per trasllat del 10% i, si la fracció resultant és superior a 0,5, s’arrodoneix al nombre superior.

8.- FALTES D'ASSISTÈNCIA I AVALUACIÓ CONTÍNUA

Cada professor portarà el control i el registre diari de faltes d’assistència i aplicarà els criteris d’avaluació establerts al PCC.
Es tipifiquen dos tipus de faltes d'assistència:

- Falta justificada: correspon a malaltia o enfermetat, i colònies obligades de l'ESO.
- Falta no justificada: totes les altres.

Assistència i avaluació contínua:
Tal i com fixa el PCC del Conservatori: L’avaluació es farà de forma col·legiada per part de d’equips de professors proposats pels departaments o la Direcció que, valoraran l’assoliment per part de l’alumne dels objectius fixats en el PCC. En aquestes comissions avaluadores hi poden participar tant professors del propi departament, com d’altres departaments. Al mateix temps aquests equips avaluaran la funcionalitat i adequació d’aquestes proves als objectius generals i al projecte curricular.
En qualsevol cas s'ha de complir amb un mínim d'assistència del 80% per ser avaluat de manera contínua. Si no es compleix amb aquest supòsit (màxim d'un 20% de faltes d’assistència incloent-hi la falta justificada i la no justificada) a l'alumne no se li aplicarà els criteris establerts d’avaluació continuada i en la convocatòria de juny li figurarà en el seu expedient que l’assignatura no queda superada.
L’alumne podrà sol.licitar realitzar les proves extraordinàries en l'inici del curs següent (que ja no són part del procés d’avaluació contínua) o bé superar l’assignatura durant el curs següent (serà una assignatura pendent en el supòsit que promocioni ).
No podran realitzar aquestes proves aquells alumnes que no hagin cursat l’assignatura durant el curs.
Dins del procés d’avaluació contínua, el centre programarà proves de nivell de final de curs per aquelles matèries troncals i comunes (instrument i llenguatge/harmonia). Aquestes proves tindran un percentatge de valor dins de l’avaluació. S’estableix en relació a aquest percentatges el següent:

- de 1r a 4t curs: un 20% de la qualificació global de la matèria
- a 5è i 6è curs: un 30 % de la qualificació global de la matèria

Aquestes proves són d’obligada realització per tal de tancar el procés d’avaluació contínua.

Pèrdua de plaça per no assistir a classe:
Si durant dos mesos naturals l’alumne no assisteix a classe de cap assignatura i no es troba en un dels supòsits per la suspensió de la matrícula, el centre el donarà de baixa de manera immediata.
Aquesta baixa suposa la pèrdua a de la plaça, la qual s’assignarà a un altre candidat de la llista d’espera (segons els criteris marcats pel Departament d’Ensenyament, punt 6 d’aquest document).
Aquesta baixa suposa la no reserva de plaça pel curs següent.

9.- JUNTES D'AVALUACIÓ

L’equip directiu fixarà anualment al PAC les juntes d’avaluació corresponents.
Es podrà sol·licitar la reunió de la junta d’avaluació, fora de les programades, sempre que el tutor/a o un altre professor/a decideixi la idoneïtat de la convocatòria.
Cal demanar a la secretaria acadèmica (cap d’àrea de tutoria i avaluació) la convocatòria de reunió del grup docent (junta d’avaluació).

9.1.-Juntes ordinàries i avaluació final:
Es convocaran dues juntes ordinàries anuals, corresponents als dos quadrimestres en que es divideix el curs, en les que s’avaluarà quantitativament i qualitativa l’alumnat i es confegiran els butlletins de qualificacions del 1r quadrimestre, del 2n quadrimestre i la nota global del curs.
Juntes ordinàries quadrimestrals: finals gener i finals de maig. Avaluació final: mitjans de juny.
9.2.-Juntes extraordinàries:
Es convoquen puntualment per a gestionar casuístiques particulars.

10.- REGISTRES D'AVALUACIÓ

El professor responsable de cada assignatura introduirà les notes d’avaluació a la intranet en els períodes establerts pel centre.
La puntuació serà de l’1 al 10 sense decimals.
El tutor/a supervisarà els registres d’avaluació i, si s’escau farà una valoració específica del procés d’aprenentatge.
En el cas d’alumnat menor d’edat, el tutor/a farà una reunió a final de curs amb l’alumne/a i la família.

11.- PROMOCIONS EXTRAORDINÀRIES

Són aquelles en les que no es segueix la correlativitat dels cursos degut a la diferència del nivell de l’alumne/a amb el requerit pel curs que està realitzant.
Aquestes promocions es decidiran mitjançant la convocatòria de juntes extraordinàries.

Requisits:

- Tenir una mitjana de qualificació de 8 o superior, de les dues matèries troncals (instrument i llenguatge o harmonia). En l'especialitat de cant, la mitjana es farà amb el cant, el llenguatge o harmonia i amb l'assignatura de llengües estrangeres.
- No pot promocionar qui tingui assignatures pendents.
- Per a les promocions en el curs actual iniciat al setembre: abans de finalitzar el mes d'octubre s'ha de sol·licitar junta al tutor.

 

Procediment:
- Junta d'avaluació extraordinària: on es valorarà si la promoció és viable.
- Prova de nivell: 
Per a les promocions del curs actual: durant la primera quinzena de novembre.
Per a les promocions pel proper curs: a l'inici del curs següent (primera quinzena de setembre)

Matrícula i expedient:

- Si es supera la prova del novembre amb una nota mitjana de 8 o superior, es procedirà a matricular l'alumne del curs superior que serà al qual assistirà a totes les matèries. El curs inferior quedarà promocionat i la nota que figurarà a l'expedient serà la mitjana de les dues matèries troncals (instrument i llenguatge o harmonia). En l'especialitat de cant es farà la mitjana amb les notes de cant, llenguatge o harmonia i llengües estrangeres.
L'alumne constarà matriculat aquest any acadèmic de dos cursos (una vegada el centre rebi la corresponent resolució d'autorització), i ja no assistirà a les classes del curs més baix.
- Si no supera la prova amb un 8, l'alumne no promocionarà durant el curs, però podrà fer de nou la prova al setembre següent. En aquest cas, l'alumne no estarà matriculat del curs superior i no podrà assistir a les classes del curs superior.

A través de les corresponents juntes d'avaluació i/o reunions dels grups docents es comunicarà al departament de llenguatge la proposta de promoció per tal de que es programin les proves de setembre.

Es demanarà permís per estar matriculat de dos cursos, una vegada fetes les proves i constatar el nivell.

12.- DOBLE / SEGONA ESPECIALITAT

A partir de la casuística que fins ara s’ha donat al Conservatori s’estableixen dos perfils:

Doble especialitat:
Un alumne/a que cursi dos especialitats al mateix temps

 • L’alumne/a caldrà que es matriculi de totes les assignatures del pla d’estudis.
 • Les qualificacions obtingudes en les assignatures comunes (llenguatge i harmonia) figuraran al llibre de qualificacions de les dues especialitats. Si l’alumne/a cursa el mateix curs de les dues especialitats la qualificació també quedarà fixada als dos llibres de qualificacions. Les assignatures comunes aprovades anteriorment en una de les especialitats figuraran a la casella del llibre de qualificacions com a “convalidació”, i a l’apartat corresponent del llibre on fa refèrencia a estudis cursats previament en un altra especialitat es farà constar l’any acadèmic i la qualificació que es va obtenir.
 • S’han de cursar les assignatures pròpies de l’ especialitat en el cas que no siguin coincidents.
 • Pel que fa a les assignatures optatives, els alumnes estaran exempts de cursar el nombre d’hores d’assignatures optatives que hagin superat en una de les especialitats.
 • L’alumnat que accedeix a un curs diferent del primer, en principi ha de cursar les assignatures optatives corresponents al curs al qual s’incorpora, a no ser que hagi superat el nombre d’hores en una especialitat anterior.
 • Les assignatures que constin com a convalidades, no es tenen en compte per calcular la nota mitjana de l’expedient acadèmic.
 • L’assignatura d’instrument obligada de la primera especialitat es comptabilitzarà com a assigntatura optativa (serà considerada com optativa d’instrument complementari) de la segona especialitat, i viceversa. Aquesta assignatura es reconeixerà com a hores d’optativa d’instrument complementari fins a màxim de 60 h al llarg de tot el grau professional.

Segona especialitat:
Es refereix a aquell alumnat que ja té un títol en una especialitat o que va realitzar alguns cursos del grau professional en una altra especialitat sense obtenir-ne la titulació.

 • L’alumne/a caldrà que es matriculi de totes les assignatures del pla d’estudis.
 • No es cursaran les assignatures comunes que estiguin aprovades. En aquest cas, les qualificacions figuraran a l’expedient acadèmic amb l’expressió “convalidació” i en l’apartat corresponent del llibre on fa referència a estudis cursats prèviament en una altra especialitat es farà constar l’any acadèmic i la qualificació.
 • S’ha de completar el pla d’estudis amb les assignatures pròpies de cada especialitat en el cas que no siguin coincidents. Si són coincidents figurarà l’expressió “convalidació” i en l’apartat corresponent del llibre on fa referència a estudis cursats prèviament en una altra especialitat es farà constar l’any acadèmic i la qualificació.
 • Pel que fa a les assignatures optatives, l’alumne estarà exempt de cursar el nombre d’hores d’assignatures optatives que hagi superat en l’especialitat anterior. En aquest cas es matricularà d’una assignatura anomenada genèricament “optativa” i a la casella destinada a la qualificació hi figurarà “convalidació”. L’alumnat que accedeix a un curs diferent del primer, ha de cursar les assignatures optatives corresponents al curs al qual s’incorpora , a no ser que hagi superat el nombre d’hores en una especialitat anterior.
 • Les assignatures que constin com a convalidades no es tenen en compte per calcular la nota mitjana de l’expedient acadèmic.

13.- COR

13.1.- Cor com assignatura obligada: segons la llei l’alumnat pot triar en quins cursos del grau vol cursar les 60 hores de cor com a assignatura obligada.
13.2.- Com a optativa: veure paràgraf 3.4.
13.3.- No hi ha possibilitat de fer convalidacions.

14.- TUTORIA

14.1.- Cada alumne tindrà assignat pel centre un tutor que en farà el seguiment i coordinarà el grup docent. El tutor s’assignarà quan l’alumne es matriculi.
14.2.- Tot el professorat de l’alumne és tutor acadèmic pel que fa a la seva assignatura. Aquest professorat dins del concepte de tutoria compartida que ve marcada per llei realitza les tasques que estan marcades en el Pla d’acció tutorial del centre.
14.3.- L’alumne té l’obligació d’assistir a les sessions de tutoria grupal que estaran marcades en el PAC de manera anual, així com a les sessions o entrevistes a que estigui convocat individualment o en petit grup.
14.4 – L’alumne s’ha de dirigir al tutor sempre que tingui alguna consulta i sobretot en temes tangencials que transcendeixen el propi contingut de les classes específiques.