Guia estudiant grau professional 2017-18

Tornar a l'índex

AULES D'ESTUDI

 

NORMATIVA D'US ALUMNAT MATRICULAT AL CENTRE

HORARIS

alumnat de grau professional:

- dilluns a divendres: 8.30 a 14.40 h. En horari de tarda de 15 a 21.40 h i solament si hi ha disponibilitat segons les aules ocupades per les classes.
- dissabtes: 9.30 a 13.30 h (tancat des de Sant Joan i fins l'inici de les classes)

TEMPS DEL PRÉSTEC

matins: 2 hores
tardes: 1 hora

Aules amb piano de cua: màxim 1h diària i restringit a l'alumnat de 5è i 6è curs de grau professional.

DOCUMENTACIÓ

carnet d'estudiant del centre

ESPAIS EXCLOSOS DE PRÉSTEC

- Aules : 16, 114, 115, 116 i qualsevol altra aula que es pugui afegir arrel de canvis d’instruments o per reorganització de l’aulari.
- Sala vermella
- Auditori

AULES AMB RESTRICCIONS DE PRÈSTEC

Aules restringides als alumnes de les especialitats següents:

- Aules amb dos pianos: prioritat alumnat de cambra de dos pianos: 104, 105 i 215b i, excepcionalment alumnat de cambra de dos pianos: 16
- Aules d’arpa: 17 i 12b
- Aules de percussió: 216, 201A i 201B
- Aula de contrabaix: 120
- Aula d’acordió: 111

NORMES DE FUNCIONAMENT

Sobre el préstec:

 • Cal  presentar el carnet d’estudiant que restarà a recepció.
 • No es deixarà aules d’estudi sense carnet. En cas d’oblit o pèrdua del mateix es demanarà una còpia a secretaria.
 • Els carnets oblidats a recepció es portaran a les oficines del centre i es podrán recollir a l’ endemà. Al final de cada quadrimestre els carnets no recollits s’eliminaran definitivament
 • A la tarda tindrà prioritat d’aules d’estudi l’alumnat que no n’hagi fet ús al matí.
 • A les aules d’estudi només hi podrá estar l’alumne/a que l’ha sol·licitat, excepte en el cas dels grups de cambra . En aquest cas un dels alumnes haurà de deixar el seu carnet que será el responsable de l’aula, i s’anotarà el nom de tots els integrants del grup que estan a l’aula.
 • Si el professorat necessita aules addicionals ho haurà de sol·licitar a cap d’estudis.

Sobre les claus de les aules:

 • Retorn de les claus: les claus s'han de retornar com a màxim en les següents hores: matins a les 14.40 h i tardes a les 21.40 h.
 • Totes les claus han de quedar depositades a recepció a l'hora del tancament del prèstec.
 • La porta es tancarà a les 22 h de dilluns a divendres, i a les 14 h els dissabtes; 15 minuts abans de tancar el centre es farà un avís amb el timbre perquè tothom abandoni l’edifici.
 • No es concediran pròrrogues de temps  en el prèstec d’aules.
 • A l’inici de les classes, la clau de l’aula es donarà al professorat i es deixarà el seu carnet a la casella.
 • No es deixarà l’aula de la classe a cap alumne sense el professor que fa la classe. No es deixara l’aula  al primer alumne  de la tarda o del matí.
 • La clau de l’aula la tornarà el professorat a recepció i el professor no podrá deixar cap alumne a l’aula, si aquest vol una aula d’estudi haurà de sol.liciitar-la a recepció.

Sobre la permanència en l'aula i el seu ús:

 • Si hi ha alguna anomalia a l’aula s’avisarà a recepció immediatament.
 • L’alumnat no podrà absentar-se de l’aula, ni tancar la porta amb clau durant el prèstec, ni marxar i endur-se la clau. Si necessita sortir ha d’entregar la clau a recepció, que li reservarà l’aula durant 15 minuts, i si passat aquest temps no l’ha reclamat, es podrá deixar l’aula a un/a altre alumne /a que ho sol.liciti.
 • No es permet menjar ni dur a terme activitats que no siguin les de l’estudi.
 • No es poden deixar llaunes o ampolles ni utilitzar la goma d'esborrar damunt dels instruments, ni moure el material entre aules.
 • No es permet fer ús de monopatins i altres vehicles per l’interior del centre i no es poden pujar bicicletes ni monopatins per l’ascensor.
 • Les aules s’han de deixar endreçades i amb els llums, les portes i les finestres tancades.
 • Si per activitats de grup es necessita material no disponible a l’aula cal sol·licitar-ho a recepció amb una setmana d’antelació.

Sancions per incompliment de la normativa:

Qualsevol ús inadequat de les aules d'estudi comportarà la pèrdua al dret d'utilització d'aquest servei:

 • Endur-se la clau i tancar l’aula, o no tornar-la en l’hora establerta suposarà estar privat del servei de prèstec durant una setmana. Si l’actuació és reincident, a la 3ª vegada dins del curs acadèmic es retirarà el permís per la resta del curs.
 • Actuacions de vandalisme en el manteniment de l’aula suposaran la pèrdua del servei.