Anul·lació / Suspensió de matrícula

Anul·lació de matrícula
Si un alumne/a causa baixa al centre es procedirà a anul·lar la seva matrícula. En aquest cas l'alumne/a, pare/mare o tutor/a ho comunicarà per escrit. No comporta reserva de plaça pel curs següent.
Gestió de les anul·lacions de matrícula: un cop rebuda la comunicació de baixa o anul·lació, s'ofertarà la plaça al primer alumne de la llista de proves d'accés del mateix instrument, que va quedar sense plaça. En cas de no interessar-li es contactarà amb el següent de la llista i així successivament fins a cobrir la plaça. Només en el cas de que quedi lliure, es podrà ofertar com a segona especialitat o segon instrument.

Suspensió de matrícula
Si un alumne /a vol suspendre la matrícula durant un curs, ho ha de sol·licitar a la direcció del centre, i se li concedirà per causes justificades (malaltia greu o circumstàncies familiars greus). La suspensió implica la reserva de plaça i no comptabilitzen les convocatòries a efectes de la permanència al grau professional.

A l'expedient acadèmic quedarà constància de la situació que s'hagi produit (baixa o suspensió), i pel que fa a les avaluacions parcials del curs, hi constaran les qualificacions que s'hagin obtingut fins al moment de la baixa o suspensió. Les qualificacions finals restaran en blanc.

Per realitzar el tràmit d'anul·lació o suspensió de matrícula, cal presentar l'imprès de sol·licitud i lliurar-lo a secretaria junt amb el carnet d'estudiant.

Imprés de sol·licitud